14 Eylül 2015 Pazartesi

 
 
                                   TÜRKÇEMİZE SESLENİŞ*
 
*Bu satırlar, kalemin varlığını borçlu olduğuna inandığı, gönül evinde saygı ve hayranlıkla yaşatılan ve dâima yaşatılacak olan Türkçemize minnet dolu duygularla yazılmıştır.
 
                                                             Güzel Türkçem(iz),
 
Biliyoruz ki: Sen yeryüzünün en eski ve en geniş coğrafyasında bilim, kültür ve sanatı tüm varlığıyla kucaklamış çok özel bir değersin. UNESCO, 1980'lerin ortalarında hazırladığı bir raporda Türkçenin konuşulma oranını değerlendirmiş ve senin dünyada en çok konuşulan beşinci dil  olduğunu açıklamıştı. Günümüzde yapılan araştırmaların her biri, farklı bakış açılarıyla farklı sonuçları günışığına çıkarsa da, bilinen bir tek gerçek vardır ki o da:  Sen; yıpratıcı, kirletici, zedeleyici  tüm zihniyetlere karşı günümüzde hâlâ varlığını koruyabilmek için var gücüyle gayret gösteren, gözümüzün nuru anadilimizsin.
 
Ünlü Azerbaycan şairi Bahtiyar Vahabzade'nin dizeleri de öyle anlatmıyor muydu seni?
 
Bak ne demişti değerli şair senin için:
 
"Dil açanda ilk defe  "ana" söyleyirik biz,
 "Anadili" adlanır bizim ilk dersliyimiz.
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüyle
İçirir ruhumuza bu dilde gile gile.
 
Bu dil  bizim ruhumuz, éşgimiz, canımızdır,
Bu dil  birbirimizle ehdi péymanımızdır
Bu dil  tanıtmış bize bu dünyada her şéyi
Bu dil,  ecdadımızın bize miras vérdiyi
En gıymetli mirasdır, onu gözlerimiz tek
Goruyub, nesillere biz de hediyye vérek."
 
Görüyorsun ya, usta şair sana olan aşkını dizelerine nasıl da güzel yansıtmış. Sendeki değerlerin, sonsuzluktan kendisine aktığını fark ederek  kalemine sarılmış ve bu güzelim dizeler çıkmış ortaya.
 
Bir dili dil yapan elbette ki sözcüklerdir. Bu da, sözcüklerin toplum hayatında kendine yer edinerek, bir kavram alanı oluşturması anlamına gelir. Böylece sosyal, kültürel ve toplumsal açıdan gelişimin ipuçları sözcüklerin aydınlığında can bulur. Senin kıymetinin kökeninde de  bağrında yaşattığın rengârenk, duygu ve fikirleri alabildiğine karşılayacak güzellikteki söz varlığın yatıyor. Türk Dil Kurumu'nun yıllar önce çıkardığı Türkçe Sözlükte 75.000 civarında söz vardı. Günümüzde bu sayının arttığı düşünülürse, Türkçenin çok zengin bir söz bahçesine sâhip olduğunu anlamak hiç de zor olmasa gerek.
 
Bu noktada oldukça önemli bir sorun dikkatimizi çekiyor: Bir altın mâdenimiz var ama biz ondan yeterince yararlan(a)mıyoruz. Söz bahçesindeki çiçekleri dermeyi ve onları yaşamlarımıza katmayı tam anlamıyla başaramıyoruz. Her toplumda, gündelik hayatta kullanılan söz sayısı, kullanılan dilin genel söz varlığına göre düşüktür. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bu oran Türkiye'de çok daha düşük. Bunun nedenleri düşünüldüğünde  karşımıza pek çok etken çıkıyor:
 
Özellikle kitle iletişim araçlarının, söz varlığını kısıtlı şekilde kullandıklarını görüyoruz. Televizyon kanallarında (Türkçemiz konusunda duyarlı olan az sayıdaki televizyon kanalı dışındakilerde) yayımlanan haber programları başta olmak üzere her türlü programda, Türkçenin özensizce konuşulduğunu, kimi zaman ekranda konu başlıkları niteliğinde yer alan sözcüklerin bile yanlış yazıldığını farkediyoruz. Kısıtlı kullanımı da bir yana bırakalım, yanlış telâffuzlar ve anlamların sözcüklere yanlış yüklenmesi gibi durumlar dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Sözgelimi: eğer bir sunucu eş anlamlı  iki sözcüğü yan yana kullanıyorsa, "meselâ örneğin" gibi, "gazete" kelimesini "gaste" olarak telâffuz ediyorsa veya "gözaltına almak" yerine "gözlem altına almak" diyorsa (ki bu örnekler çoğaltılabilir) bu durumda, dilimizin doğru kullanımı konusundaki endişelerin hiç de yersiz olmadığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hâl böyle olunca  kitle iletişim araçlarının yaptığı her türlü yanlışlık, toplumu oluşturan bireyler tarafından doğru kabul edilerek zaman içinde benimseniyor. İşin daha da acısı, ne yazık ki Türkçemizin inceliklerinden habersiz, onunla ilgili olarak yapılan hatâları dilimizin gerçek özellikleri sanan çocuklar ve gençler yetiştirmiş oluyoruz. Anadilimiz konusunda duyarlı öğretim kurumlarının ve bilinçli ebeveynlerin etkisi, bir süre sonra ne yazık ki özellikle internet, bilgisayar, televizyon, radyo ve  cep telefonu gibi araçların etkisi altında zayıf kalmaya başlıyor. Zaman içinde, yazıldığında ve konuşulduğunda ne olduğu anlaşılamayan gençlere özgü ilginç bir dil oluşuyor. İşin temelinde eğitimin olduğu yadsınamaz bir gerçek. Konuyla ilgili uzmanlar, okullardaki Türkçe eğitiminin bilişim teknolojilerinden de yararlanılarak düzenlenmesinin, gençlerimizin anadilimiz konusundaki duyarlılıklarını arttıracağını belirtiyorlar. Dileyelim ki, öyle olsun.
 
Senin en çok üzüldüğün konuların başında, şu yabancı kökenli sözcüklerle fazlaca haşır neşir olmamızın geldiğini biliyorum. İngilizce başta olmak üzere, yabancı kelimelerin örümcek ağı gibi karmaşık yumağına dolanıp gitmenin kaygısını taşıyorsun. Öyle ya, ne de olsa toplum olarak gelişme hâlinde olduğumuz için(!)  alışveriş merkezleri başta olmak üzere çarşıda, pazarda hattâ mahallemizdeki bakkalda bile Türkçe olmayan isimlerin yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. En çok da tabelâ isimleri dikkatimizi çekiyor. Kiminde tamâmen İngilizce (veya bir başka milletin diline âit) isimler kullanılıyor; kimindeyse bununla da yetinilmeyip yarısı Türkçe yarısı İngilizce olan adlar tabelâlara yazılıveriyor. Örneğin; yıllardır mahalleliye hizmet veren  küçük berber dükkânı bir de bakıyoruz ki  "The Berber" adını alıvermiş.
 
 
Bu da yetmiyormuş gibi, senin söz dizimine hiçbir şekilde uymayan bir kullanım tarzı da epeyce yaygınlaşmış durumda. Örneğin:  "Dîvan Oteli"  demek yerine "Hotel Dîvan" adı kullanılarak görünürde çağa ayak uyduruluyor. "Cennet Manavı" demek yerine "Manav Cennet" şeklindeki kullanımla Türkçenin yapısının bir hayli dışına çıkılıyor. Üstelik tüm bunlar yalnızca dikkat çekmek için yapılırken, bütünün birimlerden oluştuğu gerçeği gözardı ediliyor. Küçük damlacıkların birikerek geri dönüşü olmayan delici tahribatlara yol açabileceği hiç düşünülmüyor. Anadilimizdeki en ufak bir zedelenmenin, gelecekte kültürümüzde ve özümüzde derin yaralar açacağı konusunda en küçük bir endişe dahi duyulmuyor.
 
Senin, yaşadığımız çağın gereklerine ve gelişimine ayak uydurmak konusunda ne kadar duyarlı olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak, bu durumun genel kabul görmüş gelişim kavramıyla bir ilgisi olmadığının da farkındayım. Sen, sâhip olduğun zenginliklerin konuşma ve yazı dilinde yetersiz görülerek, bunun yabancı kökenli sözcüklerle desteklenmesine üzülüyorsun. Seni, özentili bir dille konuşmayı mârifet sayanlar tarafından ezilip geçilmek yaralıyor. Yoksa bilim, kültür ve sanat ile ilgili alanlarda başka milletlerin yayınlarının tâkip edilmesini, araştırmaların yapılmasını, gerekli durumlarda  yazılacak yazılar veya sesli anlatımlarda ilgili dalın gerektirdiği yabancı kökenli sözcüklerin kullanılmasını mantık çerçevesinde destekliyorsun. Yerine göre, özellikle bilimsel çalışmalarda, ilgili dalın Türkçeleştirilen terimlerinin kullanılmasına da destek veriyor; böylece Türkçenin bilim dili olarak gelişimini memnuniyetle karşılıyorsun. "Eskilerin hayâliyle yaşayıp, gözünüzü ve gönlünüzü çağın yeniliklerine kapatın" diye bir şey de demiyorsun. Senin üzüntünün kökeninde çağın gereklerini hayatlarımıza katarken, özümüze ve kültürümüze âit pek çok değer gibi anadilimizi de zedelemeye çalışmamız ve senin de  yavaş yavaş yaşamlarımızdan uzaklaştırılmaya çalışılmana göz yummamız var. Asıl içini yakansa, toplum içinde  belli değerlere önem vermeyenlerin ve  yabancı hayranlığını, diline ve kültürüne taşıyıp bununla övünenlerin bozukluklarını görmezden gelmemiz, öyle değil mi?
 
Bunların dışında; sen, tüm dünya dilleriyle birlikte büyük bir dil ailesinin üyesi olduğunu biliyor, bundan büyük mutluluk duyuyorsun. Bu nedenle, diğer milletlere âit dillerin öğrenilmesi konusuna da oldukça olumlu bakıyorsun. İngilizce veya bir başka yabancı dilin, sâdece yabancı dil derslerinde öğretilmesi şartıyla elbette. Bunun dışında; fizik, matematik, kimya vbg. derslere âit bilgilerin gençlerimize Türkçe olarak öğretilmesinin dil başta olmak üzere, kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük önem taşıdığına da inanıyorsun.
 
Özellikle yabancı sözcüklere bulunan Türkçe karşılıkların, yerine göre kullanılmasının seni biraz olsun rahatlatacağını biliyorum. Haberleri sunarken; arboretum yerine ağaç parkı, eskort yerine koruma aracı veya viyadük yerine köprü yol diyen bir sunucuya kendini daha yakın hissetmez misin? Bu konuda çok sayıda örnek verilebilir elbette.
 
Galiba bizlere düşen en önemli görev: bu örnekleri bilmekten çok, onları yazı ve okuma dilinde yaygın olarak kullanılabilir hâle getirmek olsa gerek. Seninle ilgili konularda, yalnızca kitle iletişim araçlarının duyarlılık göstermelerini beklemek de yeterli olmayacak gibi görünüyor, ne dersin? Kulakların duymaya alıştığı, gözlerin devamlı okuduğu sözcükleri birdenbire hâfızalardan silmek de mümkün değil tabi. Ayrıca artık dilimize yerleşmiş olan belirli kalıpların, senin varlığından tamâmen çıkarılması da hayli zor görünüyor.
 
Buna karşılık, toplumda Türkçe bilincinin uyandırılması ve dilimizdeki canlılığın korunabilmesi için, özellikle  edebiyata gönül vermiş kalemlerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor. Böylece, kirliliklerden arındırılmış anlaşılır bir Türkçe kullanımı sâyesinde, okur ve yazarların kişisel gelişimlerini sürdürerek, toplumsal gelişime katkıda bulunmaları çok daha hızlı ve kolay olacaktır. Akıllara ve gönüllere yerleştirilecek Türkçe sevgisi sâyesinde, bireysel ve toplumsal duyarlık ve bilinç  kendiliğinden oluşacaktır. Tabi ki, bunun için öncelikle yabancı hayranlığından ve yabancı sözcük düşkünlüğünden kurtulmak gerekiyor. Özellikle yazan ellerin, Türkçemizin kapasitesinin ve zenginliklerinin en kapsamlı anlatımlar için bile fazlasıyla yeterli olduğuna inanmaları gerekiyor.
 
                                                          Sevgili Türkçem(iz),
 
Seni sana anlatmak hem zor, hem kolay...
 
Dışarıdan bakınca durgun bir su birikintisi, içine girince  engin okyanuslar kadar derin ve keşfedilesi yanınla sana seslenmek. Tüm bunlar senin inceliklerine bürün(ebil)meyi gerektiriyor.
 
En iyisi şairin dediği gibi: "Türkçem, ses bayrağım." diyerek selâmlamak seni.
 
“Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helâl ve güzel olmalı.” diye de eklemeli.
 
Ardından, senin varlığının ışığında, güzelliklerinin izi sürülerek yola devam edilmeli...
 
(*): İstanbul Bir Nokta, Eylül 2015, Sayı 164
 
 
 
 
 
 
    
          

25 Ağustos 2015 Salı

                                          MASKELİ BALO*

İnsanlar olarak çoğunlukla maskeli geziyoruz nedense. Birbirimizden çekindiğimizden mi, yoksa rol yapmak kolayımıza geldiğinden mi bu yolu seçiyoruz meçhûl. Sahte kişiliklerin,  insanlarla iletişimlerinde  tercihini dürüstlükten uzak davranış biçimlerinden yana kullanıp, hem kendilerini hem de karşılarındakileri aldatmayı kurnazlık sayanların yuvası olmuş gezegenimiz, heyhat! 

Düşünceler ekseninde gezinirken, zihinlerimizde William Shakespeare’in o can alıcı sözü beliriveriyor: “Tanrı size bir yüz vermiş, siz kendinize bir tane daha yapıyorsunuz.” 

“Böylesine doğru bir söz karşısında ne denilebilir ki!” diye düşünürken, “Shakespeare, günümüzün sayısız yüze sahip insanlarını görseydi, ne düşünürdü  acaba?” diye  sormaktan da kendinizi alamıyorsunuz.

Eğer yaşamınızı taktığınız maskelerle sürdürmeye çalışıyorsanız, gerçekte var olan siz, aslında olmayan sizle değiştiriyorsunuz kendinizi. Böylece başkalarıyla birlikte kendi varlığınızı da  kandırıyorsunuz bir bakıma. Akıl sır erecek gibi değil doğrusu. Üstelik bu davranış şekli, basit bir davranıştan  tutun da, en önemli tutumların yansıtılmasına kadar aynı derecede önem taşıyor. Çünkü işin özünde, insan dediğimiz kutsal varlıkla bir türlü bütünleşemeyen maskelerin, bireyler arasındaki iletişimleri zedeleyen karanlık gölgeleri var.

Tam da bu noktada, çağlar ötesinden Dostoyevski’nin sesini duyar gibi oluyoruz:

“Çoktandır kafamı kurcalayan bir şey var: Niçin insanlar birbirlerine karşı açık yürekli davranmıyorlar? Neden en iyi insan bile karşısındakinden bir şeyler gizliyor, bütün düşündüklerini söylemiyor?”

Düşüncenin gizlerinde yolculuğumuza devam ederken soruyoruz kendimize:

Sâhi, nerede kaldı mistik öğretilerdeki pırıl pırıl insanî değerler? İçimizi ferahlıklarla aydınlatan o güzelim meziyetler? Yalan söylemenin, hilenin, aldatmanın, olduğundan farklı görünerek diğerlerinin yüreklerini incitmenin en büyük acımasızlıklardan biri olduğunu düşünmek nerelerde kaldı? Tüm bunları yaşamlarının ve kişiliklerinin parçası yapanların, başkalarının gönül evlerini darmadağınık yaptıklarını algılamaları, çok uzaklarda çalınan eski bir şarkı mıydı yoksa?

Belki de, pek çok değerimiz gibi böylesine incelikli yaklaşımlarımızı, örümcek bağlamış eski çekmecelerde unuttuk, kimbilir?..

Hayattaki en değerli şey, insanların birbirlerine karşı yalın ve şeffaf hâlleriyle yaklaşımlarıdır. Üstelik içi dışı bir olmanın ayrı bir büyüleyiciliği de vardır. “Ya olduğun gibi görün, ya  da göründüğün gibi ol.” diyen Mevlâna’yı saygıyla anan her yürek, bunu düstur edinir kendine.  Bilir ki: bu şekilde davrandığı takdirde kazanan yine kendisi olacaktır. Özünde ve sözünde dosdoğru olan, ilişkilerinde kendisini olduğu gibi yansıtabilen  insan etrafı tarafından da çok sevilir ve saygı duyulan bir birey olur. Bu yolu seçmiş olan insan, hayat yolculuğunda iletişim hâlinde olduğu kişilere güven aşılar. Güvenilir olarak bilinen biri içinse pamuk ipliğine bağlı gelip geçici ilişkilerin yerini köklü, yıllara meydan okuyan sağlam dostluklar alır. Birbirlerine güven duyan insanlar, giderek daha fazla kenetlenirler. Aralarındaki insanî değer algıları ve bağlılıklar artar. Böylece insan olmanın güzelliklerini derinliklerle birlikte yaşamaya başlarlar.

Ne mutlu böyle olabilen ve davranabilenlere!..

Bunun aksi düşünüldüğünde, tüm kırgınlıklarımızın kökeninde yaşamlarımıza giren insanlar aracılığıyla yaşadığımız acı tecrübeler yok mudur? En başta saygı dolu duygularla ve iyi niyetlerle yöneldiğimiz, zaman içinde derin bağlarla kenetlendiğimiz insanların, daha sonra güvenlerimizi zedeleyerek bizleri kendilerinden uzaklaşmak durumunda bırakmaları değil midir, en zorlu deneyimlerimiz? Onların, içi dışı bir olmayarak maskeli şekilde sergiledikleri davranış biçimleri, düşündükleri ve hissettikleriyle, yaşama sunduklarının birbiriyle zerre kadar ilgisi olmayan tutumlar içermeleri değil midir, kolumuzu kanadımızı kıran? Hayatın bize sunduğu acı dolu armağanlardır tüm bunlar. İnsanları tanıma sürecimizde, sukut-u hayâllerdir bizleri besleyen. Kanımızı, canımızı besler gibi besler, bu hüzünlü algılar benliklerimizi. Ruhsal olgunluk merdiveninin kırık dökük basamaklarıdır, bizlere hayatı ve onun evlâtlarını tanıtan. İnsan dediğimiz varlığa yüreklerimizde açtığımız o kocaman bölmenin, yine insanların bir kısmı nedeniyle karanlıklara bürünmesine aldırmadan yolumuza devam edebilmek için, güçlü bir irâdeye ihtiyacımız olduğunu bizlere hatırlatan.

Tüm bunlar olup biterken, zaman içinde törpülenmek yüreğinizi yıpratırken, bir yandan da güçlenmenize neden olur. Bu güçlenme duygusu, hayatın yalnızca olumlu deneyimlerden ibâret olmadığını, yüreğinizin aynı zamanda hüzün denizinin hırçın dalgalarında debelenip durmasının bile size  bir katkısı olabileceğini anlatır.

Ancak siz anlarsınız: o an ruhsal dehlizlerinizde neler olduğunu. İniş çıkışlarla bir o yana bir bu yana savrulan benliğinizin, gün gelip dingin bir hâl alacağını bir tek siz hissedersiniz derinlerden...

Eskilerin deyimiyle “Taş yerinde ağırdır.” sizin için. Ruhsal olgunluğunuz arttıkça, yumuşacık yüreğinizin en ağır taşları bile kaldırabilecek sonsuz kapasiteye ulaşabileceğine dâir güçlü inancınızdır, sizi yaşama bağlayan.

Her şeye ve her duruma rağmen; bilgelere has olgunluğu ve derinliği elde edebilme gayretlerinize, ulaşılması zor görünen çocuksu umutlarınızı katabilmenizi sağlayan.

(*): Eliz Edebiyat, Ağustos 2015, Sayı 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ağustos 2015 Salı

 
                                          ÇOCUK ÜLKESİ*
 
"Çocuk Ülkesi"ni bilir misiniz? Mâsumiyetin dalga dalga yayıldığı, soluk alıp veren herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği ve sevginin sınırsızca kalpleri kuşattığı bu ülkeyi daha önce hiç ziyâret ettiniz mi?
Bu eşsiz ülkeye ilk gidişimi hatırlıyorum da, ne kadar da mutluydum. Dünyanın tüm sahteliklerine, acılarına, zorluklarına inat; yaşamın yoğunluklarından unutulmaya yüz tutmuş güzelliklerin özlemiyle çıkmıştım bu yolculuğa. Dürüstlüğün, içi dışı bir olmanın, yalanın bırakın kendisini, adını dahi yaşamlarına katmayan insanların, özüne ve sözüne güvenilen yüreklerin, en ufak şeyle mutlu olabilmeyi ve her koşulda tebessüm edebilmeyi başarabilen, sevgisinde ve ilgisinde samimi  yüce gönüllerin hayâliyle yol alıyordum. Güzergâhımda; her bakımdan gelişmiş, olanaklarla dolu modern kentler kadar, koşulların ağırlığıyla yaşam mücâdelesi veren kasaba ve köyler de vardı. Adım attığım her yeri, önce  bir bilim insanının araştırmacı ve meraklı hâliyle inceliyordum. Kısa süre sonra da, o an bulunduğum bölgede yaşayan, küçük bedenlerine karşılık yüreklerinin sonsuzluğuyla, her defâsında varlıklarına hayranlığımı ve sevgimi arttıran çocuklarla karşılaşıyordum. Bu karşılaşmaların hemen hepsinde yüreğimin onların yüreklerine bir sel gibi aktığını, mâsumiyet dolu duyguların  ruhumu sıcacık sarmaladığını ve dünya gezegenine beni gönderen varlığın izlerini  derinlerden algıladığımı hissediyordum.
 
"Çocuk Ülkesi"ne girebilmenin pek de kolay olmadığını, epey zaman sonra  yine bu ülkenin sâkinlerinden öğrendim. Onlara göre, çocukluk çağlarını geride bırakmış büyük insanların ülkesine girebilmek çok daha kolaydı. Bu kolaylığın temelinde farklı rolleri, en az tiyatro sanatçıları kadar ustalıkla sergileyebilen insanların başarısı yatıyordu. Karşılıklı olarak oynanan oyunlar eşliğinde, iletişimler de en azından baştan  çok daha kolay şekilde kurulabiliyordu.
Büyüklerin ülkesinde yaşayanların, söyledikleriyle kendi yaşam gerçekleri arasında dağlar kadar fark olabiliyordu. Pek çoğunda, büyük bir ustalıkla takılan rengârenk maskeler göze çarpıyordu. Oldukları hâllerinin dışında sergiledikleri davranışları, baştan göz boyayıcı olmakla birlikte, sonradan gerçekler ortaya çıkınca insanlar arasında güvensizliklere ve kırgınlıklara yol açabiliyordu. Büyükler,  birbirlerinden çekindiklerinden ve beğenilmemekten korktuklarından olsa gerek, genellikle gerçekte oldukları gibi görünmüyorlardı. Bir kısmı da,  aslında göründükleri gibi olmadıklarını çeşitli vesilelerle gözler önüne seriyordu. Aralarında, mutsuzken çok mutluymuş gibi görünmeyi başarabilenler kadar, başkalarının imrenerek baktığı nimetlere sâhipken, bunları küçümseyerek  kendilerini mutsuzluğa mahkûm etmiş olanlar vardı. Hep daha fazlasını istemek, doyumsuzluk denizi içinde çırpınıp durmak, hedeflerini çok yüksek seviyelerde tutarak, onlara ulaşabilmek için başkaları karşısında eğilip bükülmek, sahte övgüleri yaşamının parçası hâline getirmek, zamanını kendisini verimli kılacak ve eğitecek meşguliyetlerden uzak geçirmek gibi nice özellik, büyük insanların ülkesinde yaşayanlara özgüydü. Hâl böyle olunca da, birbirine benzer özellikler taşıyanlar arasında, iyi-kötü bağlar kuruluyor; ancak bunların sürdürülmesi noktasında zaman içinde sorunlar ortaya çıkıyordu.
Her şeyin kökeninde,  mâsumiyetten adım adım uzaklaşılması yatıyordu...
Çocukların ülkesindeyse durum çok farklıydı. Saflığı ve aydınlıkları deneyimlemek için çıktığım bu yolculukta, karşıma çıkan her çocukta yaratıcının güzellikleri âdetâ çiçek çiçek açıyordu. Bakımlı ve temiz giyimli şehir çocukları kadar, toz-toprak içindeki eski kıyâfetleri ve  ayaklarındaki lâstik pabuçlarıyla köy yollarında top koşturan çocuklar da aynı çiçek bahçesini sunuyorlardı yüreğime. Her birinin yüzünde ipeksi kelebekler kanat çırpıyor, gözlerinde cıvıldaşan kuşların şarkısı, bir derenin ferahlatıcı serinliği eşliğinde etrafı kuşatıyordu. Hissettikleri neyse, dışarıya yansıttıkları da oydu. Küçücük bir neden, pek çoğunun gülümsemesi için yeterliydi.
Aralarında, tavırları büyük insanların davranışlarını andıranlar da vardı elbet. Bunların büyük bir bölümü, şehir hayatının oyunlarına boyun eğmek zorunda kalmış veya bunu isteyerek kabullenmiş ailelerin izlerini taşıyordu. Çocuk Ülkesi'nin fertlerinden bazıları, nedensiz yere ve basit şeylerle mutlu olmakla, tatminsizlik arasında gidip gelen bir sarkacı andırıyorlardı. Bu dünyaya geldikleri andan itibâren tavırlarıyla, ilerleyen zamanlardaysa sözleriyle kendilerini yönlendiren büyüklerinin yansımalarını, minik bedenlerinde ve davranışlarında kolaylıkla gözlemek mümkündü. Modern yaşamın (!) izleri, şehir çocuklarının tamâmının olmasa da en azından bir kısmının, yaşları ilerledikçe mâsumiyet duygusundan uzaklaşmalarına neden oluyordu. Bunlar, gelecekte "Büyükler Ülkesi"nin alışılagelmiş sâkinlerini oluşturacak olanlardı.
Böyle olmakla birlikte, yine de Çocuk Ülkesi'nin gelişmiş kentlerinde yaşayan çocukların çoğunda, yaratılışlarından gelen temizliği ve saflığı görmek yüreğimi aydınlıklarla dolduruyordu. İçlerindekini olduğu gibi sunmaları, ön yargısız davranış biçimleriyle kucaklaşmaları, sürekli bir şeylerle meşgul olup, o an uğraştıkları şey nedeniyle tatmin duygusu yaşadıklarından, birbirleri hakkında olumsuz düşüncelere kapılma çıkmazına kolay kolay düşmemeleri, en önemlisi de yalnızca ânı yaşamaları hayranlık uyandırıcıydı. Öte yandan, tüm bunların büyüklerin ülkesinde gün geçtikçe silinen değerler olduğunu bilmek içimi fazlasıyla acıtıyordu.
Çocuk Ülkesi'ni ziyâret nedenlerimden biri de, çocuk dediğimiz o çok özel ve kutsal varlığın gönül evinin en kıymetli konuklarından biri olmasıydı.
Gerçekten de öyle bir konuktur ki çocuk, gün gelir gönül mâbedinin en derininde yer bulur. Hele bir de o çocuk kimsesizse, öksüz veya yetimse, başköşeye oturtulur o zaman. Minik elleri avucunuzun içinde, bedeni bağrınızda sıcaklıkla buluşturulur. Gözleriniz birbirine değdiği an, o yavrucakla aranızda bambaşka bir yakınlık doğar.  
Özellikle köy çocuklarıyla karşılaştığınızda benzer duygularla dolup taşmamanız olanaksız gibidir. Çocuk Ülkesi'nin; yoksulluğun kol gezdiği, olanaksızlıklarla sarmaş dolaş olmuş, buna karşılık manevî zenginliklerle bezenmiş yerlerinde yaşayan  küçük bireyleriyle karşılaşmak, yaşama gönül gözüyle bakmaya çalışanlar  için bulunmaz bir nimettir. İnsanî değerlerin en güzellerinin, yalnızca tabiat ananın okulundan mezun olmuş ebeveynler tarafından çocuklara aktarılmış olması sizde çok farklı hisler yaratır. Oralardaki insanları keşfettikçe, hayatın asıl özlenen yanlarını da keşfeder ve benliğinize katmaya çalışırsınız. Üstelik, bu süreçte Çocuk Ülkesi'nde yaşama hakkını kazanarak, ülke sınırları içinde yaşayan büyükleri de tanıma fırsatını bulursunuz. O büyükler ki; yaşları ilerlemesine rağmen, yüreklerindeki temizliği ve mâsumiyeti dünyanın kirli renklerine teslim etmemişler ve hayatları boyunca bunun için direnmeye ant içmişlerdir.
Yolculuğum boyunca, birçok şeyi farkettim. Sözgelimi: Çocuk Ülkesi'ne girebilmek kadar, orada uzun süreli veya devamlı kalabilmek de hayli zordu. Kalplerinde beyazın aydınlığını taşıyan çocuklar, kendilerine benzettikleriyle kolayca kaynaşırlarken, yüreklerindeki saflığı tamâmen kaybetmiş olanlarla bir türlü sıcak ilişkiler kuramıyorlardı. Onları kendi enerji alanlarına kabul etmedikleri gibi, karşılarındaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, çocuklar böylelerine görünüşte de olsa içten davranamıyorlardı.
Oysa, büyüklerin ülkesinde durum oldukça farklıydı. Orada insanlar, diğerlerinden hoşlanmasalar da, onlarla çıkarları doğrultusunda sözde sıkı bağlar (!) kurabiliyorlardı. Sevmeseler de seviyor görünebiliyor, birbirlerine yalan söylemekte veya birbirlerini aldatmakta zerre kadar sakınca görmüyorlardı. Gerçekte oldukları hâllerinden çok farklı rollere bürünerek iletişimlerini sürdürürlerken, vicdanlarında zerre kadar rahatsızlık duymuyorlardı. Üstelik bu tarz davranışlarının sonucunda karşılarındaki insanların yüreklerinde açtıkları yaralardan da bîhaber şekilde yaşıyorlar, giderek saflıklarını kaybediyorlardı. Küçük bedenlerine karşılık kocaman yüreğe sahip çocuklar, böyle insanları sezgileriyle ayırt ediyorlar; onları yanlarına dahi yaklaştırmıyorlardı.
Onların aradığı;  kendilerinde  zâten mevcut olan, yaratıcıdan evrene ve evrenden de varlıklara akan tertemiz enerjiye bulanmaktı. Çocuk Ülkesi'nin sâkinleri, o enerjinin duruluğunu mümkün olduğunca korumaya çalışan her yaştaki insanla dost oluyorlar ve onları ülkelerine dâvet ediyorlardı. Güvenleri doğrultusunda da, seçtikleri konuklarının ülkelerinde devamlı olarak kalmalarına olanak tanıyorlardı.
Çocuk Ülkesi'ni ziyâret edince insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Acaba, çocukluk çağlarını çoktan gerilerde bırakmış olan bizler, gerçekten hangi ülkede yaşamak istediğimizden emin miyiz?
Çocuk Ülkesi mi yoksa Büyükler Ülkesi mi daha cezbedici geliyor ruhlarımıza?
Belki de, yaşları küçük ama derinliklerle şekillenen yaşamları sonsuz büyüklükte olan çocukların ülkesini ziyâret etmek bile zor geliyor çoğumuza. O ülkede sonsuza dek yaşayabilmekse, dünya gezegeninde özverili mücâdeleleri ve direnişleri gerektiriyor. Bu gayretler, insanların birbirlerine yönelik olduğu kadar, iç dünyalarındaki bireysel  şekillenmelerini de içeriyor. Zor olduğu kadar geliştirici olan tüm çabalar, sonuçlarını ruhsal gelişimin basamaklarında birer birer gösteriyor.
Kısacası:
"Büyükler Ülkesi"nin dikenli ve engebeli yollarından en az zararla geçerek ilerleyebilmek için, öncelikle "Çocuk Ülkesi"nin doğruluk ve güzellik çiçekleriyle bezenmiş, kokusunu saflık ve mâsumiyetten alan  patikalarında ilerlemek gerekiyor. Yolun sonunda, hangi ülkenin ferdi olacağı kararına varmaksa, kalbinin derinliklerinde o eşsiz varlığı taşıyan insana kalıyor.
(*): İstanbul Bir Nokta, Ağustos 2015, Sayı 163

22 Temmuz 2015 Çarşamba

 
 
                                                        ORAK  TARLASI*
 
Bizim oralarda buğdayların hasat zamanı neşe içinde geçer. Genci yaşlısı, kadını, erkeği kenetlenir âdetâ. Yaz sıcağıyla terleyen alınlar, nasırlı parmaklarla kurulanır. Güneşe teslim olmuş kısık gözlere kan oturur. Yine de hiç  kimse hâlinden şikâyet etmez; şükür içinde orağıyla buğday başaklarını kucaklaştırır.  
 
Yanık tenli ve al yanaklı köylülerin, ellerinde oraklarla çalışırlarken cıvıldaştıklarını duyarsınız. Yanlış duymadınız; sahiden cıvıldaşırlar bizim köylüler. Köyümüzü bilmeyenler, olur ya köy yolundan geçerek bir yerlere gidiyorlardır, buralarda büyük bir kuş sürüsünün yaşadığını sanabilirler. Eğer yolları doğrudan doğruya köyümüze düşerse, o zaman da  rüzgârla bir o yana bir bu yana  savrulan sapsarı başakların arasından gökyüzüne karışan insan seslerine tanıklık ederler.
 
Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat işleri, öğlene doğru güneş tepeye kurulmaya hazırlanırken iyice ağırlaşır. Dudaklar susuzlukla kavrulur. İşte o zaman, saatlerdir ağaç altlarında bekletilen güğümlerdeki  buz gibi su ve ayran, güneşin altında tarlaya canını katanlara şifâ olur. Kuyu suyunun konduğu büyük kovalarda soğumaya bırakılmış karpuzlar çatırtadılarak parçalanır. Köy ekmeği ve peyniri de o sırada tarlada kaç kişi varsa o kadar parçaya bölünür. Güle oynaya yenilen öğle yemeğinin ardından, biraz olsun soluklanan köylüler yeniden var güçleriyle çalışmaya başlarlar. Oraklarını canla başla savurmaya devam ederler.
 
Tüm bunlar, çalıştığım sağlık ocağındaki odamdan dışarıya bakarken nasıl olduysa aklıma geliverdi. Bu küçük köyde doktor olarak çalışmaya başlayalı  henüz birkaç ay oldu. Kendi köyüme benzettiğim için olsa gerek, buralara alışmak benim için hiç de zor olmadı. Köylülerin sıcakkanlı ve çalışkan yapıları, yoklukla yoğrulan hayatlarının içinden gözle görünmez zenginlikleri bulup çıkarma becerileri etkiledi beni. Şu sıralar Ağustos ayının sıcağıyla kavrulan günleri yaşıyoruz. Köyün erkekleri gün boyunca tarlalarında hasat işleriyle uğraşıyorlar. Orak kullanan çok az, genellikle makineli hasatı tercih ediyorlar. Bu durum, benim köyümdeki hasat mevsimlerine göre, hasat döneminin bu köyde daha sıradan geçmesine neden oluyor. Kimbilir, belki de bana öyle geliyordur?
Gün içindeki yoğunluğun ardından, ne zaman dinlenmek için gözlerimi kapatsam hep o sahne geliyor aklıma. Aynı olayı yaşıyormuşçasına tüylerim diken diken oluyor; kendimi nedense bir tuhaf hissediyorum.
Yıllar yıllar önceydi. Ben o zamanlar, yedi-sekiz yaşlarında, bitlenmeyeyim diye saçım köy berberi tarafından sıfıra vurulmuş hâlde ortalıkta gezen köy çocuklarından biriydim. Ailem çiftçiydi. Genellikle buğday ve arpa hasat zamanlarında ayak altında dolaşmayayım diye, anacığım oynamam için hafta pazarından  bana kırmızı bir top almıştı. Köydeki arkadaşlarımla maç yapayım derken, annemin biriktirdiği parayla aldığı o güzelim topu iki günde patlatmıştım da, anam da benim kafama patlatıvermişti.
“Sana bir daha top falan yok oğul!” diye çıkışmıştı sonra. Saatlerce ağlamıştım. Topu patlattığım için değil, anamı üzdüğüm için.
Anam ve babam evimizin uzağındaki tarlaya hasat için gittiklerinde beni götürmüyorlardı. Önceleri ayak altında dolaşmamam için böyle davrandıklarını düşünüyordum. Sonra kendi aralarında konuşurlarken “ Oğlan korkar oralarda, sakın gelmesin” dediklerini duydum. Çocukça bir dille nedenini sorduğumda önce cevap vermediler. Ben ısrar edip mızmızlanmaya başlayınca da, hâlimden bıkmış olmalılar ki, “Güneş çok yakıcı, ondan korkarsın sen.” deyiverdiler. Doğru değildi bu, biliyordum. Ama babamı kızdırmaktan korktuğumdan onlara hiçbir şey demedim. O an, onlara güneşten hiç de korkmadığımı göstereceğime dair  kendi kendime söz verdim.
 
Anam ve babam bir sabah erkenden, uzaktaki buğday tarlasına çalışmaya gittiler. Ablam ve ben evde yalnız kalmıştık. O gün nasıl olduysa içimden bir ses beni ısrarla o tarlaya çekiyordu. Güneşten korkmayacağımı göstermeliydim. Ablamdan gizli olarak tarlaya kaçma plânları yaptım. Önce  her zamanki gibi inekleri suya götürdüm; dönüşte onları damlarına yerleştirdim. Folluktan yumurtaları toplayıp, her birini dikkatle eski hasır sepete koydum. Sepeti büyük bir dikkatle, o an mutfakta yoğurt mayalayan ablamın yanına götürdüğümde kızcağızın yüzünde güller açtı. Köy hayatında eğer işlerin yoğun olduğu bir dönemdeyseniz, hangi işin ucundan tutarsanız tutun minnete geçerdi. Sanırım ablam da böyle düşünmüş olmalı. Bana sevgiyle baktıktan sonra kapının önüne oynamaya çıkabileceğimi söyledi. Günün geri kalan kısmı artık bana aitti. Üstelik, hafta pazarında satılacak peynir ve tereyağ yapım işleriyle uğraşacak ablamın gün boyunca başını kaşıyacak vakti yoktu. Yokluğumu fark etmesine imkân yoktu. Böylece dikkat çekmeden plânımı hayata geçirebilirdim.
Birkaç saat boyunca, komşu çocuklarıyla ağaç dallarından yaptığımız arabalarımızla oynadık. Saklambaç ve beş taş oynadıktan sonra da öğlen sıcağı yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başlayınca, serinlikte buluşmak üzere sözleşip ayrıldık.
Uzaklardan, orak tarlasında çalışan köylülerin sesleri geliyordu. Anama ve babama hasat sırasında yardım eden birkaç komşumuzun cıvıltıyı andıran sesleri sanki göğe karışıyormuş gibi geldi bana. Babamın kalın sesini evimizin önündeyken bile  rahatlıkla duyuyor ve ayırt edebiliyordum.
“Ver elini tarla!” diyerek oynaya zıplaya seslerin geldiği tarafa doğru yürümeye başladım. Onbeş-yirmi dakika kadar yürümüş olmalıyım. Sarı başakların kendilerini rüzgâra bıraktıkları tarlanın başına gelince, birdenbire kendimi  sarı renkli çil çil altınların olduğu bir küpe düşmüş gibi hissettim. Çocukluk işte! Önümde uzanan, uçsuz bucaksızmış gibi görünen tarla, adeta sarı bir buğday denizini andırıyordu. Gökyüzünde güneş tam tepede gülümsüyordu. Köylüler ve başaklar  güzelliğinin hatırına güneşin yakıcılığına razıymış gibi görünüyorlardı. Alınlarındaki boncuk boncuk terleri silerken, soflarına gelecek ekmeği hasat etmenin huzurunu yüzlerine yerleştiren köylüler  oraklarını tebessümle sallıyorlardı.
Anam ve babam tarlanın epeyce ilerisinde çalışıyorlardı. Benim geldiğimi fark etmemişlerdi. Beni görseler çok kızarlardı mutlaka. Oysa kızmalarına ne gerek vardı ki?
 
 Başımı gökyüzüne doğru kaldırıp güneşe baktım. Gözlerim kamaşmıştı.
Korkmuyordum işte, hayır güneşten korkmuyordum! Nereden çıkarmışlardı gökyüzünün gözbebeğinden korktuğumu? Çocuk muyum ben sanki? Başımı göğe kaldırmış, güneşi içime sindirmeye çalışırken etrafımda dönmeye ve şarkılar söylemeye başladım. Neşeyle mırıldanıyor, “Ben güneşten korkmuyorum ki, korkmuyorum ki!” diyerek kendimden geçiyordum. Ayaklarımın altındaki kuru samanların hışırtısıyla birlikte, yakınımda hasat yapan köylülerin oraklarını buğday başaklarına doğru savurduklarını seslerinden anlıyordum. Dönmeye devam ediyordum:
“Ben güneşten korkmuyorum ki, ben güneşten korkmuyorum ki!”
Ne olduğunu anlayamadan, yanımdaki adamın birdenbire beni hışımla kavrayarak yukarıya  kaldırdığını ve sinirli ve korku dolu bir sesle:
 
“Aman Allah’ım, evlat senin ne işin var burada?” diye bağırdığını duydum. Küçük bedenim, iri cüsseli köylünün ellerine teslim olmuştu. Bağırsam mı, sussam mı o an bilemedim. Ne olduğunu anlayamamıştım ki, tepki vereyim. Ansızın samanlarından arasından dalgalanarak hızla bir şeyin geçtiğini gördüm. Sarı hasat artıkları kımıldıyordu. Beni kollarında tutan köylünün:
“Yılan var, yılan, işte şurada!” diye arkadaşını uyaran bir sesle bağırdığını duydum. İşte o an ne olduysa oldu. Bugün bile, mesleğim doktorluk olmasına rağmen anlatırken içimin tuhaf olduğu o sahneyi ömrüm boyunca unutmam mümkün değil.
Anlattığım olay, saniyeler içinde gerçekleşmişti. Beni yılandan korumak için apar topar kollarıyla kavrayıp havaya kaldıran köylüyü fark etmeyen diğer köylü, çalışmanın hararetiyle orağını şiddetle arkadaşının bulunduğu tarafa doğru savurmuştu. O an, ayaklarımızın altındaki  buğdayları hasat etmek için yapılan hareket, beni  çok zehirli  olarak bilinen engerek yılanından kurtaran köylünün diz kapağını koparıp atmıştı. Adamcağızın inlemeleriyle, anam ve babamla birlikte çalışan tüm köylüler başımıza toplanmıştı. Acısından ne yapacağını bilemeyen köylü, beni “Pat!” diye düşürürcesine yere bırakmış ve kanlar içinde kalan pantalonunu yırtarak diz kemiği görünen bölüme ayağının altındaki samanları basmıştı.
 
Büyük bir şans eseri,  bizim tarlada çalışmak için traktörüyle gelmiş bir köylü, adamı kucakladığı gibi traktörüne götürdü. Köylünün yanında babam ve bir başka köylü de vardı. Köyün  hemen dışında bir sağlık kabini vardı. Yapılan ilk müdahaleyle kanama durdurulmuş ve hasta hemen ilçedeki hastaneye sevk edilmişti.
Bu olay, beni çok etkiledi. Büyük sözü dinlememenin ezikliğini ve utancını ömrüm boyunca içimde hissettim. Güneşten korkmasam da yılandan çok korktuğumu yine bu olay sayesinde öğrendim.
Bir de, benim için bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşı karşıya kalan o köylünün şahsında, köy insanına vicdan borcumu ödemek için doktor olma kararı aldım.
Ben, işte tam da o gün, köy kokan sağlık ocaklarında, yardımsever ve yokluğu varlığa çeviren köylülere şefkat dolu elimi uzatmaya, çocuk yüreğimle ant içtim.
 
(*): Berfin Bahar, Temmuz 2015, Sayı 209
 

20 Temmuz 2015 Pazartesi

                                           KİRACI
 
Liseden sonra üniversite eğitimine başlamak, her genç insan için, birdenbire bir macera filminin başrol oyuncusu olmak demektir. Nereden çıktı bu macera tanımlaması şimdi demeyin sakın. Düşünsenize bir kere: Eğer hayat yolculuğunuz normal seyrinde devam etmiş ve çalışmalarınız sonuç vermişse; liseden mezun olduktan sonra, önceleri sâdece adını bildiğiniz ve hayâlinizde beliren dev binalarla özdeşleştirdiğiniz, sonrasındaysa bunun pek de gözde büyütülecek bir şey olmadığını anladığınız “üniversite”de bulursunuz kendinizi. Genellikle ailenizden uzakta, yepyeni bir şehirde, yeniliklerle ve sürprizlerle dolu bir hayata merhaba dersiniz. Bu öyle bir hayattır ki: sizi hamur gibi yoğurur şekle sokmak için. Oranızdan buranızdan çekiştirir, tokat atar, sallar; bazen acı, bazen tatlı tecrübelerle kıvamınıza kıvam katar. Henüz yirmili yaşların başındayken üniversiteden mezun olduğunuzda ise, artık siz o eski siz değilsinizdir. Aldığınız eğitimin yalnızca hayata bakış açınızı biraz daha genişlettiğini hissetmekle birlikte, esas olgunlaşma ve gelişimin üniversite sonrasına kaldığını hissedersiniz içinizde. Bunu algılayabildikten sonra, üniversite eğitimi almakta sorun yoktur zâten. Her bir deneyimin ruhunuza katacağı olgunluğun güzellikleriyle hayatınızı bezemekse, sâdece sizin elinizdedir.
Elinizde olan bir şey daha vardır, o da: aradan geçen senelere rağmen hafızanızda yer etmiş olayları başkalarının yaşam öykülerine katarak, hem kendinizi hem de onları çoğaltmaktır.
Hiç unutmam: Üniversiteye girdiğim dönemde, okulumun bulunduğu Anadolu’nun karakışıyla meşhur kentlerinden birinde,  birkaç gün boyunca sabahtan akşama kadar kiralık ev arayıp durmuştum. Beni ev aramaya iten neden, yurt olanağının tarih olarak ilerilere sarkacak olmasıydı. Yanımda ailem, kiralık ilânı gördüğümüz her evi sorar olmuştuk. Neyse ki, sonunda aradığımız evi  bulduk. Bu ev hem maddi açıdan kesemize uygundu, hem de araştırmalarımıza göre bulunduğu semt, öğrencilerin kalabilmesi için oldukça güvenli sayılıyordu. Ev sâhibesi güler yüzlü ve sıcakkanlıydı. Al yanaklarıyla dikkatimi çeken bu kadın, köyden kente göç edenlerdendi. Gözü tok ve iyi kalpli birine benziyordu. Oldukça eski görünen üç katlı  evinin en alt katında kendisi yaşıyordu. Orta katta kiracıları vardı. En üst kat ise, sanki bilinçli olarak öğrenciler için yapılmıştı. İki küçük oda ve mutfaktan oluşan bu çatı katının tek olumsuz yanı, eskiden köylerde olduğu gibi tuvaletinin dışarıda olmasıydı. Mutfak balkonunun içinden ayrı bir kapı açılmış, tuvalet sanki özellikle oraya gizlenmişti. Neyse, o kadarcık kusur kadı kızında da olur deyip kiraladık bu evi.
 
Sonbahar başında taşındım o eve. Üniversite heyecanı bir yandan, eve alışma dönemi diğer yandan, epey farklı bir tecrübe yağmuruna tutulmuş gibi hissediyordum kendimi. Eee, ne de olsa gencecik bir delikanlıydım o yıllarda. Genellikle ev sahipleri, öğrenciye evlerini kiralamak istemezler. Hele bu öğrenci erkekse, şansı yarı yarıya azalmış demektir. Erkek öğrenci demek: evinizi bakımsızlıktan küflendiren, orayı burayı savaş alanına çeviren, evi hurda hâline getiren bir yaratık demektir. Gerçekten öyle bakılırdı erkek öğrencilere. Kız öğrenciler öğrenciydiler, erkek öğrencilerse çoğu zaman birer yaratık idiler. Ben şanslıydım yine de. Ev sâhibem, o sıralarda askerliğini yapmak üzere uzaklara giden oğlu yerine koymuştu beni. Ailesinden, düzenli olmayı ve kendine yetecek kadar  ev temizliğini öğrenmiş biri olmam da işimi kolaylaştırmıştı doğrusu. Zamanla, pasaklı erkek öğrencilerden biri olmadığımı anlamıştı. Arada bir, esprili bir şekilde “Seni alacak kız yaşadı oğul!” deyişinden anlıyordum bunu. Tereddütleri yoktu bana dâir. Evini iyi kullanacağım konusunda, biraz da benim gayretlerimle tabi, kısa zamanda ikna olmuştu. Kocasını yıllar önce kaybeden kadıncağız, yaşlı babasıyla birlikte yaşıyordu. Kimi zaman, merdivenlerde ayak seslerimi duyunca okuldan döndüğümü anlıyor, evinin kapısında belirerek her zamanki güleç haliyle beni yemeğe çağırıyordu. Üç katlı evi olan birine göre oldukça tasarruflu yaşadığı söylenebilirdi. Sonradan öğrendiğime göre, elinde avucunda ne varsa fakirlere dağıtıyordu. Bu, keyfi bir dağıtış da değildi üstelik. Özellikle yaşlı ve hasta olanlara yönelik olarak faaliyet gösteren birkaç kuruma yıllardır düzenli bir ödeme yapıyordu. Öğrenim hayatım boyunca, bundan hiç bahsetmedi bana. Mahalle komşularından duymuştum bunu. İşte bu nedenle, çoğu zaman çekinirdi ikramda bulunurken. Evinde yemek olarak farklı yiyecek çeşitlerinin olmamasından  utandığını hissederdim. Oysa bugün bile aklımdadır:  orada, o sıcacık ortamda yediğim sâde omletin tadı. Bana dünyanın en güzel yemeklerini sunsalar, asla değişmem o lezzeti. Evdeki yaşlı amcayla da kaynaşmıştık zamanla. Köy insanının sıcaklığını yansıtıyordu o da. Ailemin maddi durumu pek iyi olmadığından, bâzı dönemler  kirayı denkleştirip tam gününde ödeyemediğimde ev sâhibem ve babası mahcup olmamam için farkında değillermiş gibi yaparlar, utanarak olanak(sızlık)larımı ifâde ettiğimde “Acelesi yok oğul, sonra verirsin” diyerek bana anlayış gösterirlerdi. Günümüzde de böyle insanlar vardır mutlaka.  İşte, benim o toy hâlimle, ailemden uzakta tek başıma hayatı sırtlamaya çalıştığım o günlerde, birer armağan olarak karşıma çıkan ve hâfızama kazınan iki kıymetli insandı onlar. Tâ ki, bu düşüncemde yanılıp yanılmadığımı sorguladığım o akşama kadar.
Bir akşam, ertesi günkü sınavıma çalışırken tâbir yerindeyse, masa başında sızıp kalmışım. Uyandığımda bir de baktım ki her yer zifiri karanlık. Belli ki saat gece yarısını çoktan geçmişti. Bulunduğum odanın ışığını yaktım ve  hemen pijamalarımı giyerek mutfağa yöneldim. Mâlum, tuvalete mutfak balkonundan geçiliyordu. Mutfağın ışığını yakar yakmaz bir de ne göreyim? Beyaz badanalı duvarda siyah iri puanlar oluşmuş. Ben daha gecenin sersemliğini üzerimden atamadan ve  ne olduğunu anlayamadan, siyah puanlar oraya buraya kaçışmaya başlamasınlar mı? Aman Allah’ım, mutfağı karaböcekler basmış! Hem de ne basmak! Belki onlarcası birarada. Hani şu karafatma da denilen böcekler var ya, işte onlardan bahsediyorum. Hayâl mi görüyorum yoksa deyip, bir kere daha baktım. Hayır yanılmıyordum. Ortalık sanki korku filmi gibiydi. Hışımla yöneldiğim  mutfağın kapısını hızla kapattığımı hatırlıyorum. Gülmeyin bana sakın, böcekten falan korkmam ben aslında. İnsan hiç korkar mı şu kadarcık şeylerden? Ama o an öyle garip bir durumdu ki yaşadığım. Mutfağın bir grup, siyah ve iri canlı tarafından istilâ edildiğini sandım resmen. Zâten ayılamamışım henüz, saatlerdir sandalye üstünde çalışmaktan her yerim tutulmuş, bir de olana bakın siz şimdi! Aklıma ilk gelen çözüm yolu, hemen yatıp bu işi gündüz gözüyle hâlletme fikri oldu. Telâşla odama döndüm. Garip ve endişeli bir ruh hâliyle yatıp uyudum. Ertesi sabah, mutfağın kapısını yine endişeyle açtım. Kimbilir nasıl bir manzarayla karşılaşacaktım? Korktuğum gibi olmadı. Ortada bembeyaz duvarlardan başka bir şey yoktu. Belki de ders çalışmaktan dolayı çok yorulduğumdan, hayâl gördüm dün gece diye düşündüm. Evet, evet, mutlaka hayâl görmüştüm.
 Gün boyunca sınav ve okul  derken akşamı ettim yine. Ama bir görseniz beni, içim  öyle ferah ki. Sınavım güzel geçmiş, daha ne isteyeyim? Üstelik akşama doğru evime dönerken, dün gece gördüğüm kâbusla ilgili endişelerim tamâmen yok olmuştu. Tek yapmam gereken, evime gider gitmez birkaç saat zihnimi dinlendirmek ve gece boyunca huzur içinde uyumaktı. O akşam yattığımda, benimle birlikte sanki evim de huzur içindeydi. Sabaha karşı henüz güneş doğmadan, yine mutfağın içinden geçmem gerekiyordu. Dinlenmiş bir zihinle kalkmıştım bu defâ. Ortalık karanlık olduğundan önce mutfağın ışığını açtım. Aman Allah’ım, bir de ne göreyim! Bu defa dün gece gördüğüm kâbusun oyuncuları sayıca iki kat görünüyorlardı. Mutfağın duvarları baştan başa siyah böceklerden oluşan duvar kâğıtlarıyla bezenmişti. O an, tam anlamıyla ayık da olduğumdan, gördüklerim karşısında gerçekten  çok ürktüğümü ve bedenimi bir titremenin aldığını bugün gibi hatırlıyorum. Bu işin kadını, adamı yok arkadaş. Korku duygusu cinsiyete falan da bakmıyor öyle. Doğa gezintilerinde rastladığınız börtü böceklerle de ilgisi yok böyle bir durumun. Öyle sayıca da tek tük değiller ki. Eviniz böcekler ordusu tarafından işgâl edilmiş durumda. O manzarayı görmemle  birlikte mutfağın kapısını “Patt!” diye hızla çarpmam bir oldu. Sabahı zor ettim. Gün ışığı evin içine girdiğinde, yine kaybolmuşlardı dâvetsiz misafirlerim tabi.  O gün okulda öğlene doğru dersim vardı. Okula gitmeden önce  ilk iş olarak, ev sahiplerime durumu anlatmam gerektiğini düşündüm. Teyze ve babası öylesine anlayışlı, ılımlı insanlardı ki mutlaka bana yardımcı olacaklarından ve yol göstereceklerinden emindim.
 
Aradan geçen bir saat boyunca evimde moralim bozuk olarak volta atıp durdum. Okula gidecek hâlim kalmamıştı. Ev sahiplerim tarafından umduğum gibi karşılanmamıştım. Kiracıysanız, suçlu olan taraf dâima siz olursunuz. Hele de kiracı olan bir öğrenciyseniz, en küçük bir olumsuzlukta bütün oklar sizi hedef alır.
 
Durumu anlatır anlatmaz, ev sâhibem sanki bambaşka bir kılığa bürünüvermişti. Ne pisliğim kalmıştı, ne de evlerine çok kötü bakmam. Üstelik benden önce evlerinde  hiç böyle bir sorun yaşanmamıştı. Yoksa girip çıktığım kirli yerlerden mi getirmiştim o böcekleri acaba? Daha ne diyeyim size, aklınıza gelebilecek en saçma senaryoların baş kahramanı olup çıkıvermiştim onların gözünde. Birkaç kez durumu izah etmeye çalıştıysam da başarılı olamadım. İki gün öncesine kadar oldukça temiz ve titiz olduğumu düşünen ev sahiplerim için, o olaydan sonra bir günah keçisiydim artık.
Öğrenci olunca, öyle kolay kolay da ev değiştiremiyorsunuz.  Kısıtlı olanaklarla geçinmeye çalışırken bunu nasıl yapabilirsiniz ki? Tek çâreniz, içinde bulunduğunuz ortamla uyum içinde yaşamaya gayret etmektir. Ben de öyle yaptım. Evimin her odasına böcek yemi tabletleri yerleştirdim. Gün içinde, okula gitmeden önce evimi ilâçlıyor, her ne kadar kendilerine kıyamasam da, dâvetsiz misafirlerimden bu yolla kurtulmaya çalışıyordum. Başka çârem de yoktu ki zâten.
Günler günleri kovalarken, konu kapanmış ve oturduğum evin sahipleriyle aramdaki buzlar erimiş gibi görünse de, içimdeki burukluk hep benimleydi. Hani bâzen yüreğinizin tâ derinlerinde, siz istemeseniz de, karşısınızdaki kişilere karşı yaşadığınız bir kırgınlık duygusu vardır. İncinmişsinizdir bir kere. Belki o insanlarla yine güzel ilişkiler içindesinizdir; ama dile getirmeseniz de, o kırgınlık hep saklı kalır. Benimki de böyle bir duyguydu işte.
Derslerle dolu dolu geçen zaman hızla ilerliyordu. Yaşadığım eve taşınalı iki ayı geçmişti. Sonbahar güneşinin, aydınlığını ve sıcaklığını yeryüzüne cömertçe sunduğu günlerden biriydi. Mutfak balkonundaki eski sandalyeme kurulmuş, bir elimde kitabım diğer elimde çayımla hafta sonunun tadını çıkarıyordum. O da ne? Alt kattan gelen bir kadın çığlığı duyuluyordu. Hem de ne çığlık! Öyle bir çığlıktı ki bu, nasıl  irkilmişsem artık elimde tuttuğum bir fincan sıcak çay olduğu gibi üzerime dökülüverdi. Bu sarsıntı benim ikinci defâ irkilmeme neden olmuş, tatil gününün üzerimdeki huzurlu ve gevşek hâli yerini dikkat kesilen bir insanın ruh hâline bırakmıştı. Böylece, bağırıp çağırmaya ve öfkeli konuşmalara dönüşen bu çığlığın sahibinin, ev sâhibem olduğunu anlamıştım. Ne olmuştu da, kadıncağız bu kadar çileden çıkmıştı acaba? Önce balkondan aşağıya başımı sarkıttım, duyduğum sese kulak vermeye çalıştım. Baktım olacak gibi değil, en iyisi hemen kapılarına gidip neler olduğunu öğrenmek diye düşündüm. Yardımcı olabileceğim bir şeyler olabilirdi belki. Hemen alt kata indim. Kapısı ardına kadar açık dairenin, mutfağından gelen insan konuşmaları ve harâretli tartışmalar duyuluyordu. Zili çaldım. Ev sâhibemin “İçeriye gelin!” diye mutfaktan seslenmesi üzerine hızla eve girerek mutfağa yöneldim. Bir de ne göreyim! Mutfağın duvarlarında oradan oraya salına salına yürüyen karafatmalar, yok mu? Hiç istiflerini de bozmuyorlardı üstelik. Belli ki gün ışığı bu defa onları durduramamıştı. O da yetmezmiş gibi, bu böceklerin en büyüklerinden üç tanesi  birer ikişer lavabonun içine girip çıkmıyorlar mı? Ev sâhibem eline aldığı sert bir kütükle onları öldürmeye çalışıyor, üzerlerindeki kitin tabakasına güvenen davetsiz misafirler ısrarla direniyorlardı. Kadıncağızın yanakları sinirinden alev alev yanıyordu. Mutfağın bir köşesinde olanları şaşkınlık ve korkuyla izleyen yaşlı amca ise, çâresiz gözlerle bana bakıyordu. Bir an için, her ikisinin de korku filmini andıran bu sahnenin gerginliğiyle sağlıklarına bir şey olabileceğini düşünüp endişelendim. Aslında yaşlı amcanın korkusu böcekler falan değildi. Bunu, böcekleri elleriyle yakalamaya çalışmasından anlamıştım. Hani elinden gelse adamcağız, her birini küçük uğurböceklerini tutar gibi tutacak ve tek tek dışarıya atacaktı. Belli ki onun endişesinin nedeni, kızının öfkeden deliye dönmüş hâliydi. Sözünü de geçiremiyordu ki adamcağız. “Hallederiz kızım, bu kadar sinirlenme” dese de, elindeki kütükle lavabonun içindeki böceklerle düello yapan kadın söylenenleri duymuyordu. Bir süre, en iyisi hiç ses çıkarmadan olanları izlemek diye düşündüm. Sonra aklıma bir fikir geldi. Koşarak üst kattaki daireme çıkıp, bir şişe böcek ilâcını ve elimde kalmış olan birkaç adet böcek yemini alıp yeniden alt kata indim. Döndüğümde kadının gözlerinde, ordusu zafer kazanmış bir komutanın gururu vardı âdetâ. Üç silâhşörleri tek başına yenmiş olmanın verdiği huzurla biraz rahatlamış gibiydi. En azından çevresindekilerin sözlerini duymaya başlamıştı. Getirdiğim ilâcı ve böcek yemlerini memnuniyetle aldı. Benden babasını oturma odasına götürmemi istedi. Yaşlı amcanın koluna girdim ve ağır adımlarla koridora doğru yöneldik. Biz savaş alanının dışına doğru ilerlerken, kapısı tamâmen kapatılan mutfaktan “Fıss, fıss!” sesleri geliyordu. Aradan birkaç dakika geçince, ev sâhibem biraz daha rahatlamış olarak oturma odasına geldi. Yalnız bu defâ, her zamanki sevgi dolu ifâdesinin yanında, sanki bir mahcubiyet ifâdesi de belirmişti yüzünde. Yardımlarım için bana teşekkür ederken bile, benden arada bir gözlerini kaçırıyordu. Hani  yaramazlık yapmış bir çocuğun, suçunu itiraf ederken taşıdığı bir ifâde vardır ya, aynen öyle bakıyordu bana. Önce anlayamadım nedenini. Ancak daha sonra, ev temizliğine o kadar dikkat ettiği hâlde böyle bir durumla karşılaşmanın, kendisine yaşattığı şoktan bahsedince anladım mahcubiyetinin nedenini. Aynı durumu ben de yaşamıştım daha önce. Fakat derdimi anlatamamıştım ne yazık ki. Üstelik, nasıl olduysa olmuş, ev sahiplerimin mutfak lavabolarının borusunun en altında karaböcekler yuva yapmışlardı. Büyük bir ihtimalle, evin küçük bahçesine dışarıdan gelmiş olmalıydılar. Sırasıyla her katı ziyâret ediyorlardı anlaşılan. Üstelik asıl karargâhları, ev sahiplerimin mutfak lavabolarıydı. İşin temizlik veya pislikle de ilgisi yoktu demek ki. Ev sâhibemle birlikte bir ilâçlama firmasıyla bağlantı kurup, bir an önce bu işi kökünden çözme konusunda anlaştık.
O günden sonra ne mi oldu?  Ben, dört yıl boyunca o evde kalmaya devam ettim. Çok arasam, belki de maddi olanaklarıma uyan bir başka ev kiralayabilirdim. Ama ev sâhiplerimden, onların bana gösterdikleri yakınlıktan öyle memnundum ki düzenimi bozmak istemedim. Yaşadığımız olaydan sonra, teyzenin bana karşı tutumu o kadar değişmişti ki anlatamam. Kendisini affettirmek için, ancak bir ananın oğluna gösterebileceği kadar şefkat dolu bir yakınlıkla davranıyordu. Okul dönüşlerinde yemeklerimi çoğunlukla onlarda yiyordum. Askerliğini tamamlayarak yuvasına dönen  evin oğluyla da çok yakın dost olmuştuk. Gülüşlerimizle sık sık bölünen o güzelim sohbetlerimizi nasıl unutabilirim ki?
Aradan çok uzun yıllar geçmiş olsa da, arada bir görüşüyoruz onunla. Şu an, sonsuzlukta bulunan ev sahiplerimden bahsediyoruz kimi zaman. Onları, o günleri özlemle anıyoruz.
 
Sırası gelmişken: Karaböceklerle başım hâlâ hoş değil. Üniversite yıllarımdan sonra, bir daha benzer bir olay yaşamadığım için şanslı hissediyorum kendimi. Doğanın tüm canlılarını bağrıma basıyorum; ama tek tek olmaları şartıyla. Onların toplu hâldeki davranış biçimlerini incelemeyi de, işin uzmanlarına ve belgeselcilere bırakıyorum.
 
(*): İstanbul Bir Nokta, Temmuz 2015, Sayı 162
 
 
               
                                            YAĞMURU SEVENLER İÇİN*

Yağmuru sevdiğini söyleyenlerin pek çoğu,  gerçekte  yağmuru değil onun yumuşak başlı şekilde yağarken üzerlerinde bıraktıkları huzur dolu etkiyi severler. Ilık bir ilkbahar sabahına eşlik eden damlalar, bedenleriyle birlikte yüreklerini de yağmur damlacıklarıyla  buluşturanlar için ansızın duygusal anların habercisi oluverirler. Önce, açık olan gökyüzünde güler yüzleriyle sohbet eden bulutların, daha  sonra karamsar olan bulut arkadaşlarıyla sessizce yer değiştirmeleri sonucunda gözyaşları birer ikişer yeryüzüyle kucaklaşmaya başlar. O âna kadar kuru olan kaldırımlar beneklenir;  evlerin çatıları yağmurun etkisiyle ıslak ve parıltılı bir hâl alır. Sokakta yürüyenlerin adımları yağmurun şiddetine bağlı olarak hızlanmaya başlar. Yanlarında şemsiyeleri olmayıp da, o sırada ellerinde çanta, gazete gibi yağmura karşı paravan (siper)görevi görebilecek nesneler bulunanlar, bunları başlarının üzerlerinde tutarak çok sevdikleri yağmurdan korunmaya çalışırlar. Bilirler ki: tabiatın nimetlerinin bir kısmı güzel olmakla birlikte zaman zaman kendilerinden korunmayı gerektirir. İşte insanın aczini en fazla hissettiği anlar da, böyle  durumlarda gizlidir.
Yağmurun ardından bulutların ağlayışlarının sona ererek kenara çekilmeleri ve güneşin gökyüzündeki tahtına kurulması yok mu, görülmeye değerdir doğrusu! Kasıla kasıla gülümseyen güneş, ışıklı kollarıyla yeryüzünü kucaklarken sıcaklığı; sokakları, yolları, çatıları, dağları, ovaları, ormanlarıyla birlikte tüm evreni ısıtır. Isıtmakla da kalmaz, yağmurun kokusuna büründürür her yeri. İnsanların çoğu, yağmurdan sonraki bu eşsiz kokuya bayılır. Özellikle, yağmur suyuyla yıkandıkları için sessizce teşekkür eden ağaçların ve toprağın, yağmuru içlerine almalarının ardından dışarıya sundukları koku, yağmuru sevdiğini söyleyenler için en önemli neden ve aynı zamanda en muazzam sonuçtur.
Bir de yağmurun hiddetinden, gökyüzünün savaş hâlindeki bulutlarıyla karmakarışık olduğu zaman dilimlerinden kendine pay çıkaranların yağmur sevgileri vardır. Güneş gökyüzünde gülümsüyorken, önce her şey sütlimandır. Yeryüzü;  insanları, hayvanları, bitkileri ve tüm varlığıyla olağan hâldedir. Kaldırımlar kuru, sokaklar  gereğince hareketlidir. Birdenbire nereden geldiği belli olmayan kapkara bulutlar kuşatıverir mavi gökyüzünü. Ellerindeki kılıçlarla çarpışan bulutlardan gri-siyah olanları gâlip gelir en sonunda. Bir annenin yaramaz çocuklarını baştan sessizce izleyip, en sonunda dayanamayarak bağırması gibi; kızgınlıkla homurdanan gökyüzü de bulutların kendi aralarındaki savaşlarına daha fazla katlanamayarak ışıklar saçmaya, tüm heybetiyle yeryüzüne gölgesini düşürmeye başlar. Ardından rüzgâr karışır aralarına bir anda. Alabildiğine eser, eser. Estikçe hırçınlaşır; hırçınlaştıkça yeryüzünü  fırtına şeklinde selâmlar. Çatılar uçar; kaldırımlar delice yağan yağmuru rahatça kucaklayabilmek için üzerlerinde yürüyenleri oraya buraya kaçıştırmaya çalışır. Gökyüzünün çılgın haykırışları en sonunda gözyaşlarına dönüşür. Öfkenin, kızgınlığın şimşekler hâlinde yeryüzüyle buluşturulduğu böyle anları sever kimileri de. Yağmuru sevmek, onun şiddetini sevmekle eşdeğerdir onlar için. Gökyüzü ne kadar çatırdayarak selâmlıyorsa yeryüzünü ve çaresizlik duygusu varlığı ne kadar çepeçevre kuşatıyorsa, yaratıcının muazzamlığının boyutları da zihinlerde ve yüreklerde o kadar berrak bir şekilde açığa çıkar. Böyleleri, yağmurun yumuşak  ve nahif şekilde yağmasından değil, kaldırımları bütün gücüyle ıslatmasından pay çıkarırlar kendilerine. Âcizliklerinin farkına vardıkları anların, çoğunlukla evrenin esas sâhibinin kudretini anladıkları anlar olduklarını bildiklerinden, huzur duyarlar böyle zamanlarda.
Gökyüzü bütün öfkesini kustuktan, bulutlar çarpışmaktan yorgun düştükten sonra güneş belirir yeniden. Uzun zamandır gelmesi beklenilen bir konuk gibi karşılanır. Bulutlar durgunlaşır, kenara çekilirler. Gökyüzü, yeryüzünde ışıklar çaktırmaktan  vazgeçer. Güneşi kucaklar sessizce. Onu, tahtına buyur eder. Anne şefkatini berâberinde getiren güneş, kocaman gülümseyişiyle sıcak ışıltılar sunar yeryüzündekilere.
Kısa süre önce çılgına dönerek kaldırımları yıkayan yağmur ve çatıları uçuran fırtına kesilmiştir artık. Yağmurdan sonraki o bayıcı ve keskin doğa kokusu, yine alabildiğine yayılmıştır etrafa. Her şey eşitlenmiştir bir anda. Yağmur ister yumuşak damlacıklarıyla yeryüzünü selâmlasın, isterse tüm şiddetiyle  yeryüzüne boşalsın, sonuç onu sevenler için aynıdır. Tabiat ananın ve onun sahibinin güzelliklerinin yansımasıdır her şey. Ötelerden gelen o târifsiz koku da aynıdır elbet.
Âcizlikle karışık hayranlık dolu duygulara teslim olan kaleme ilham dolu duygularla seslenen de yine yağmurdur.

(*): IHLAMUR, Temmuz 2015, Sayı 32

30 Haziran 2015 Salı                           KÖYDE İKİ YÜREK*

Çocukluğum, baba memleketi olan Sinop'tan uzaklarda geçti. Memur çocuğu olanların âşina olduğu durumlardan biridir bu. Bu nedenle, ancak yaz tatillerinde, babaannem ve dedemin yaşadıkları köye giderek onları ziyâret etme imkânımız olurdu. Tertemiz havası, yeşilin her tonunu kucaklayan, kimi zaman buğday kimi zamansa bahçe ürünleri ekilen toprakları, birbirinden güzel meyve ağaçları, kuzuları, inekleri, civcivleri, temelden çatıya dek ahşap malzemelerden yapılmış, zemin katında hayvan barınağı (ahır) bulunan, yarım yüzyılı devirmiş o çok eski köy evini bugün gibi hatırlarım.
İçinde her yürüyüşümüzde köy evinin gıcırtılı sesler çıkararak sallanmasıyla yüreğimin nasıl da ürperdiğini, alt katımızda yaşayan ineklerin boyunlarına asılı çıngırakların nağmelerine karışan tavuk ve horoz seslerini, keskin ürik asit kokusunu, oldukça yüksek olan çatı ve tavan aralarında gezinen kedileri, onlarla yarışan fareleri, örümcek ve böcekleri de...
 
Sinop'a gelişimiz ve dönüşümüz genellikle köy sınırlarından içeriye girmek ve  oradan çıkmak şeklinde olduğundan, çocukluk yıllarımda Sinop'un şehir olarak güzelliklerini algılamanın pek de mümkün ol(a)madığını bugün çok daha iyi anlıyorum. Köy hayatı da güzeldi elbet; bu hayata alışkın olanlar için bulunmaz nimetti belki de. Ancak, eğer şehirde doğup büyümüşseniz  köy yaşantısına uyum sağlamak pek de kolay olmuyor hâliyle.
 
Ne olursa olsun, o köyü anlamlı kılan güzel insanlar vardı benim için orada: Babaannem  ve dedem. Onlar Karadeniz insanının tipik özelliklerini yansıtan, yaşamı birlikte göğüslemiş iki cefakâr insandı. Ağır köy şartlarına ve  hayatın tüm zorluklarına rağmen sırt sırta mücâdele etmiş iki koca yürekti.
 
Özellikle babaannemin çalışkanlığı dillere destandı. Kolay şey miydi, haftada bir gün şehirde kurulan köylü pazarına, kar-kış demeden, kimi zaman yürüyerek,  kimi zamansa köye çok seyrek uğrayan minibüsle (eğer onu yakalayabilme şansı varsa tabi),  tereyağ, süt, peynir, yoğurt  vbg. köy ürünleriyle dolu olan küfeyi sırtlayarak gitmek? Akşama kadar  pazarda satış yapıp, biriktirdiği üç kuruşla tek çocuğunu okutup meslek sâhibi yapabilmek için çırpınıp durmak?

Köy evi, hemen her akşam misafirlerle dolup taşardı. Gündüz ter içinde, oradan oraya koşturup duran ve işleri düzene sokmaya çalışan babaannem,  yöresel yemeklerin en güzellerinden pişirerek, bunları misafirlerine ikram etmeyi de asla ihmal etmezdi. On parmağında on marifetli olmasıyla tanındığı kadar, cömertliğiyle de tanınırdı.
Babaannem; özverili, gayretli, misafirperver ve yeniliklere açık Karadeniz kadınının en dikkat çekici örneklerinden biriydi.
 
Dedemin işi daha çok hayvan otlatmaktan, tarla işlerinin yürütülmesinden ve babaannemin yetişemediği işleri hâlletmekten ibâretti. Çocuk aklımla ve yüreğimle, daha o zamanlarda dedemin ne kadar şanslı bir adam olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Evdeki, bahçedeki, pazardaki işlerinden arta kalan zamanlarda  dedemin yaptığı işlere, karınca misâli çalışmaya alışmış olan babaannem de el atardı.  Kadın yüreğinin hassâsiyetiyle yapardı tüm bunları. Böylece işler çok daha çabuk bitirilmiş olurdu.
 
Dedemin mavi boncukları andıran, babaanneminse zeytin karası gözleri vardı. Anlatıldığına göre, babaannem genç kızlığında güzelliği ve hamaratlığı nedeniyle yakın köylerden, hattâ şehirlerden isteyenleri çok olan bir kızmış. Kısmet bu ya, hayatı boyunca köy sınırlarından dışarı çıkmayı dahi  aklına getirmeyen, yufka yüreğini sert ve alaycı konuşmalarının ardına gizleyen, köy hayatıyla bütünleşen yapısıyla dikkat çeken dedemle evlenmiş. Hem de onu hiç görmeden, tanımadan. Evlendiklerinden birkaç gün sonra askere uğurladığı kocasını, o koskoca köy evinde,  aile büyükleri, ailenin diğer erkekleri, gelinleri ve çocuklarıyla birlikte uzun zaman beklemiş. Hayata dâir çocuksu umutları olan ama bunu kimselere itirâf edemeyen genç kız,  henüz tâze gelinken bir yıl boyunca asker olan kocasını bekleyen kadın olmuş, ana olmuş, çilekeş Karadeniz insanı olmuş.
 
Tüm bunlara karşılık; köyde doğmuş, elindekilerle yetinmeyi yaşam felsefesi ve alışkanlık hâline getirmiş, bulunduğu çevre ve aile yapısı nedeniyle, okumaya olmasa da,  genel anlamda gelişime ve değişime nispeten kapalı bir adam olan dedemin babaanneme bakışlarındaki sevgiyi de dâima derinlerden fark etmişimdir. Dedemin gür sesiyle, aklına geldiği gibi konuşmasının yanı sıra, alaycı tavrı nedeniyle, onu tanımayanların  kendisine gönül koyabildiklerini de çocukluğuma uçurduğum zihin kelebeğim sâyesinde daha dünmüş gibi hatırlıyorum.
 
Kalplerin bir olmasının, sevmenin, birbirini olduğu gibi kabul etmenin güzelliklerini köydeki bu iki yürekte görmek mümkündü. Hayata karşı sergilediği dik duruşuna kadınsı inceliklerini katan, ağlaması gereken yerde zorunlu olarak duyarsızlaşma ve kendi dünyasında mutluluğu bulma  yolunu seçen bir köy kadınıyla, sert görünümünün ve tavırlarının ardında sakladığı yumuşacık kalbinin keşfedilmesini bekleyen bir köy adamı sergiledikleri davranışlarıyla, kendileri farkında olmasalar da, çocuk dünyamın bahçesine rengârenk tohumlar ekiyorlardı. Her bir tohumun gelecekte, insanlara dâir sevgi çiçeklerini yüreğimde birer birer yeşerteceğini bilmeden üstelik. 
 
Babaannem ve dedem; Karadeniz insanının asâletini, doğayla bütünleşme becerisini, yoktan var edebilme gayretlerini, çalışkanlığını, okumaya ve ilim öğrenmeye olan merakını ve insanîyetini aydınlık bir tablo hâlinde yansıtan iki değerdi benim için. Birbirlerinden farklı ama aynı derecede etkili karakterlerdi.

Benliğimin gelişmesi ve kişiliğimin şekillenmesinde, anne tarafından gelen Ege kültürüyle beslenmenin yanında, Karadeniz'in mavisine, yeşiline, çiçeğine,  kuzusuna.. vurgun olmamın da etkisinin olduğunu anlıyorum artık.
Köklerimizi besleyen kültürler, uzantılarını görünmez ipliklerle nesiller ötesine fırlatıyor. Bizler; düşüncelerimizle, yüreklerimizle ve bakış açılarımızla  o izleri sürüyoruz, farkında bile olmadan. Hayat yolculuklarımızda payımıza düşeni alarak ilerliyoruz. O yolculuklarda, bizlere belirli zaman dilimlerinde yoldaşlık yapan insanları anıyoruz, derin duygularla.

O insanlara  müteşekkir olarak, onların  sonsuz âlemdeki varlıklarını sevgi, saygı ve özlemle selâmlıyoruz...

(*): Eliz Edebiyat, Haziran 2015, Sayı 78